FORGOT YOUR DETAILS?

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA U ŠVICARSKOJ
Organizaciona struktura

Džemat je osnovna organizacijska jedinica Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj.
On može obuhvatati područje jednog ili više kantona.
U istom kantonu 
može djelovati jedan ili više džemata.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj trenutno ima 22 džemata, a od toga 13 džemata ima stalno uposlene imame.

Skupština IZBCH  je predstavničko i zakonodavno tijelo  koje u svom radu slijedi principe dogovora (šure). 

Broj članova Skupštine je proporcionalan broju članova džemata.

Zavisno od broja članova, džemati u Skupštinu biraju/delegiraju:

- džemat do 100 članova jednog člana,
- džemat od 101 do 200 članova 2 člana,
- džemat od 201 do 300 članova 3 člana,
- džemat od 301 do 400 članova 4 člana,
- džemat od 401 i više članova biraju 5 članova.

Predsjednik Zajednice je ujedno i predsjednik Skupštine.

Glavni odbor je predstavnički organ IZBCH.

On ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Glavnog odbora je predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj.

Glavni odbor (GO) čine:

 • Svi predsjednici džemata koji su u sastavu Islamska zajednice Bošnjaka u Švicarskoj (IZBCH)
 • Imami džemata koji su stalno uposleni i imaju dekretom Reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH
 • Kompletan sastav Izvršnog odbora je sastavni dio Glavnog odbora

Izvršni odbor IZBCH je administrativni i izvršni organ koji se bira na Skupštini IZBCH i broji 9 članova, od toga je 5 neimama - civila i 4 imama.

Predsjednik Izvršnog odbora je Glavni imam.

Članovi Izvrsnog odbora IZBCH u aktuelnom mandatu su:

 1. Jasmin ef. Demić, predsjednik
 2. Džemal Fišek
 3. Sakib ef. Halilović
 4. Mirsad Mujadžić
 5. Besim ef. Hrnjić
 6. Ibrahim ef. Husanović
 7. Ahmed Šarić
 8. Muris Begović
 9. Sahudin Šljivar

Savjet glavnog imama (SGI) čine imami koji su u ustalnom random odnosu u jednom od džemata IZBCH i imaju postavljenje (dekret) od Reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH.

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja organa IZBCH.
Nadzorni odbor se bira na Skupštini na mandat od 4 godine. Sastaje se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.

Članovi Nadzornog odbora IZBCH u aktuelnom mandatu su:

 1. Avdo Vela
 2. Senad Sejdović
 3. Hašim Ibrahimović

Rukovodstvo Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj

Jasmin ef. Demić

Glavni imam IZBCH

Predsjednik Izvršnog odbora IZBCH
Predsjedavajući Savjeta glavnog imama IZBCH

Džemal Fišek

Predsjednik IZBCH

Predsjednik Skupštine IZBCH
Predsjednik Glavnog odbora IZBCH

Vehbija Efendić

Potpredsjednik IZBCH

Elvedin Čolo

Potpredsjednik IZBCH
VRH